Rosalinda + Michael

Kaya + Paul

Arianna + Philipp

Sarah + Shawn

Taylor + Blake

Sierra + Tim